ۻ
[22.10.1988]   -?

 :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. , 22 1988 .  -?.   . .   . ,  . . , 22 1988 .

 

   -?

 

   : -: , . -?

 

                     . .

 

           .

 

   , . . . . , . .

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::